ALLMÄNNA BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

ALLMÄNNA BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR

1.a) Tillämpningsområde och specialvillkor

Dessa villkor tillämpas på bokningar som görs av enskilda personer samt företag. Dessa villkor tillämpas på alla inkvarteringsbokningar, oavsett om dom är gjorda via Internet på DP APARTMENTS VAASA webbplats, genom olika bokningsbolag eller på övrigt sätt.

Med DP APARTMENTS VAASA inkvarteringsrörelse avses i dessa villkor en byggnad, lägenhet eller annat driftställe, där inkvarteringsverksamhet bedrivs som näringsverksamhet, såsom till exempel hotell, motell, hostell, vandrarhem och campingplats.

DP APARTMENTS VAASA har rätt att använda specialvillkor som avviker från dessa villkor om användningen av specialvillkoren är motiverad på grund av helger och högtider, inkvarteringsrörelsens specialevenemang eller kompletterande tjänster i samband med inkvarteringen. Specialvillkor som avviker från dessa villkor kan även användas vid säsongsvariationer.

Kunden bör informeras om specialvillkorens innehåll i samband med att bokningen bekräftas.

b) Portkoder

DP Apartmetns Vaasa kommer att ge ut två dörrkoder i samband med bokningsbekräftelsen, en for huvudentrén och en för lägenhetsdörren.

Av säkerhetsskäl får dessa koder ej överlåtas åt någon annan person, än de gäster som är registrerade i lägenheten.

c) Användning av lägenheten

Det är förbjudet att använda lägenheten för fester, större sammankomster eller andra aktivitet som kan verka störande för husets övriga invånare. 

 

2. Bokning och bekräftelse

Kunden ska uppge namn, bostadsadress, ankomst- och avresetid samt betalningssätt i samband med bokningen.

Bokningen är bindande för DP APARTMENTS VAASA då bokningen har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel per e-post. DP APARTMENTS VAASA kan ställa som krav för att bokningen är bindande att bokningsavgiften är betald eller att bokningen har bekräftats med kreditkort.

3. Kundens ankomst och avresa

Rummet står till kundens förfogande från kl. 16.00 på ankomstdagen till kl. 12.00 på avresedagen. DP APARTMENTS VAASA kan ha ankomst- och avresetider som avviker från dessa.

Rummet hålls reserverat för kunden till och med kl. 18.00. Om kunden anländer till lägenheten/rummet senare än detta, måste kunden meddela DP APARTMENTS VAASA om detta med risk för att bokningen annulleras.

4. Bokningsgaranti (Hotel Reservation Service)
Innehavare av internationella kreditkort kan använda bokningsgaranti för att säkra sin bokning. Med den kan rummet hållas reserverat även efter kl. 18.00 utan att kunden separat behöver meddela om sen ankomst.

DP APARTMENTS VAASA ber kortinnehavaren uppge följande uppgifter: namn, kortets nummer och giltighetstid, adress, telefonnummer och e-postadress. DP APARTMENTS VAASA har rätt att be om att få uppgifterna skriftligt eller muntligt.

DP APARTMENTS VAASA ger följande uppgifter åt kunden:
inkvarteringsrörelsens namn och adress, rummets pris inklusive skatter, bokningsnummer och avbokningsvillkor. DP APARTMENTS VAASA informerar kunden om att de kan debitera en avgift motsvarande priset för ett dygn inklusive skatter vid utebliven ankomst om kortinnehavaren inte anländer till lägehneht/rum vid avtalad tidpunkt och inte följer de avbokningsvillkor som DP APARTMENTS VAASA har uppgett. Kunden har rätt att få uppgifterna skriftligt på begäran. Kunden ska spara informationen från DP APARTMENTS VAASA.

5. Avbokning och utebliven ankomst

a.)     bokningar för 1-3 nätter

Kunden kan annullera rumsbokningen utan kostnader senast kl. 18.00 dagen före ankomst.

Om en kund inte annullerar sin bokning eller uteblir har DP APARTMENTS VAASA rätt att debitera kundens kreditkort för priset av ett dygns övernattning inklusive skatter.

 b.)    bokningar för 4 nätter eller längre

En bokning för 4 nätter eller mer kan avbokas utan kostnad senast kl. 18.00 7 dagar före ankomst.

Om en kund inte annullerar sin bokning i tid eller uteblir har DP APARTMENTS VAASA rätt att debitera kundens kreditkort 50% av den totala kostnaden för vistelsen, inklusive skatter.

 DP APARTMENTS VAASA har bevisskyldighet för att kunden inte har annullerat sin bokning enligt avbokningsvillkoren och att kunden har godkänt debiteringen av hans eller hennes kreditkort för de kostnader som detta orsakat.

6. Avresa innan överenskommen tidpunkt

Om kunden avreser tidigare än på den överenskomna avresedagen måste han/hon meddela DP APARTMENTS VAASA om detta senast kl. 18.00 dagen före avresan. I annat fall har DP APARTMENTS VAASA rätt att debitera kunden priset för ett dygn som ersättning.

Om det är frågan om flera nätters övernattning måste kunden betala överenskommet pris för den resterande tiden om rummet inte kan säljas vidare.

7. Avgifter

Kunden betalar i förskott DP APARTMENTS VAASA för rummet tillsamman med bokningsavgiften.

DP APARTMENTS VAASA drar av den eventuella bokningsavgiften som har betalats i förskott från den slutliga räkningen för rummet. Om kunden annullerar sin bokning utan att ta hänsyn till avbokningsvillkoren har DP APARTMENTS VAASA rätt att behålla bokningsavgiften som kunden betalat.

Om kunden har avbokat rummet enligt avbokningsvillkoren är DP APARTMENTS VAASA skyldig att betala tillbaka bokningsavgiften till kunden med undantag av expeditionsavgifter.

Om DP APARTMENTS VAASA får ökade kostnader till följd av specialtjänster eller -arrangemang som kunden har beställt, såsom till exempel festdekorationer, bokning av övriga lokaler, behov av specialkost osv., ska kunden ersätta DP APARTMENTS VAASA för dessa kostnader. DP APARTMENTS VAASA kan dra av ovannämnda kostnader från bokningsavgiften som lämnas tillbaka till kunden.

Kunden har rätt att annullera bokningen utan kostnader och få tillbaka bokningsavgiften om det vore oskäligt att uppbära den trots att kunden har avbokat eller inte anlänt. Sådana fall är om kunden eller en nära anhörig till kunden insjuknar allvarligt, om en allvarlig olycka, dödsfall eller annat oförutsett, såsom en lägenhetsbrand, inträffar. Med en nära anhörig avses make, maka, sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, barnbarn, mor- och farföräldrar eller ressällskap som skulle ha övernattat i samma rum. Kunden ska utan dröjsmål meddela inkvarteringsrörelsen orsaken till den uteblivna ankomsten och styrka orsaken med en tillförlitlig utredning, såsom läkarintyg, protokoll över polisutredning eller utlåtande från försäkringsbolag. Utredningen bör överlämnas inom skälig tid från att kunden har fått utlåtandet. DP APARTMENTS VAASA har rätt att dra av expeditionsavgifter från summan som återbetalas.

Om kunden avreser från lägenheten/rummet innan den överenskomna avresedagen på grund av ovannämnda orsaker kan det i punkt 6 överenskomna priset som kunden i annat fall skulle ha betalat göras mera rimligt för den tid då rummet inte har använts om rummet inte har kunnat säljas vidare.

Efter att bokningen har bekräftats har DP APARTMENTS VAASA inte rätt att höja eller skyldighet att sänka priset som överenskommits för inkvarteringen. Ett undantag från detta utgör skatter och förändringar i övriga offentliga avgifter om dessa inte har kunnat tas i beaktande då bokningsbekräftelsen gjordes. DP APARTMENTS VAASA får emellertid inte höja det överenskomna priset för inkvarteringen under de 21 dagar som föregår bokningens första dag. Om höjningen av priset för inkvarteringen som gjorts efter bokningen är mer än 10 procent har kunden rätt att annullera bokningen utan kostnader. Kunden måste meddela DP APARTMENTS VAASA om avbokningen inom en vecka efter att han eller hon fick vetskap om prishöjningen.

DP APARTMENTS VAASA har rätt att debitera och förhandskontrollera innehavare av internationella kreditkort i samband med bokningen. En skälig bokningsavgift kan debiteras från kreditkortet som förskottsbetalning i samband med bokningen.

Om DP APARTMENTS VAASA inte har gjort en förhandskontroll har DP APARTMENTS VAASA rätt att uppbära en skälig säkerhet för användningen av tilläggstjänster (såsom minibaren) i samband med att kunden checkar in.

8. Kundens uppträdande i inkvarteringsrörelsen

Kunden är skyldig att iaktta goda seder och följa DP APARTMENTS VAASA ordningsregler som han eller hon har delgivits. Om kunden begår ett allvarligt brott mot dessa regler kan han eller hon omedelbart avlägsnas från lägenheten/rummet. Kunden måste då ändå betala för inkvarteringen och använda tilläggstjänster och kan inte kräva att få tillbaka en redan betald summa.

9. Ansvar för kundens egendom

Kunden kan förvara sina värdeföremål i förvaringsboxen på rummet eller inkvarteringsrörelsen kan på kundens begäran förvara värdeföremålen åt kunden. DP APARTMENTS VAASA har rätt att uppbära en avgift för förvaringen.

Om den egendom kunden vill låta förvara är exceptionellt värdefull måste han eller hon meddela DP APARTMENTS VAASA om detta innan egendomen lämnas in för förvaring. Inkvarteringsrörelsen kan vägra ta emot dylik egendom för förvaring.

Kunden ansvarar själv för sitt bagage om inte DP APARTMENTS VAASA har åtagit sig att förvara det. Om DP APARTMENTS VAASA inte ansvarar för det bagage den har åtagit sig att förvara, måste DP APARTMENTS VAASA uttryckligen meddela kunden om detta.

DP APARTMENTS VAASA ansvarar inte för kundens egendom som förvaras i förvaringsboxen på rummet.

DP APARTMENTS VAASA ansvarar inte för kundens fortskaffningsmedel eller för egendom som förvaras i det som skadas eller försvinner om fortskaffningsmedlet står i ett parkeringshus eller på inkvarteringsrörelsens parkering. DP APARTMENTS VAASA är skyldig att meddela tillräckligt tydligt att parkeringshuset och parkeringen inte övervakas och att DP APARTMENTS VAASA inte ansvarar för kundens egendom som finns där.

10. Kundens ansvar för skada

Kunden är ansvarig för uppsåtligen eller av oaktsamhet uppkomna skador, såsom rökning på rummet, som kunden, kundens gäster eller kundens sällskapsdjur tillfogar rummet eller inkvarteringsrörelsens övriga lokaler, möbler och utrustning i dessa samt inkvarteringsrörelsens övriga kunder eller deras egendom.

Ansvaret för skadorna bestäms enligt de allmänna principerna för skadestånd.