MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

1. a)Sovellettava-ala ja erityisehdot Nämä erityisehdot koskevat niin yksityishenkilöiden kuin yrityksienkin tekemiä varauksia. Nämä ehdot koskevat kaikkia majoitusvarauksia, riippumatta ovatko ne varattu internetin kautta, DP APARTMENTS VAASA:n verkkosivujen kautta, erillisten varaussivustojen välityksellä tai muulla tavoin. DP Apartments Vaasa majoitusliikkeellä tarkoitetaan näillä ehdoilla rakennusta, asuntoa tai muuta paikkaa, missä majoitustoimintaa harjoitetaan liiketoimintana kuten esimerkiksi hotellina, motellina, hostellina, matkustajakotina tai leirintäalueena. DP Apartments Vaasa:lla on oikeus käyttää erityisehtoja perustelluista syistä viikonloppuisin sekä juhlapyhinä, majoitusliikkeen erityistapahtumina tai täydentävänä palveluna majoittumisen yhteydessä. Erityisehtoja, jota poikkeavat muista ehdoista, voidaan myös soveltaa sesonkiaikoina. Asiakasta informoidaan erityisehtojen sisällöstä varausvahvistuksen yhteydessä.

b) Porttikoodit DP APARTMENT VAASA tulee antamaan kaksi ovikoodia varausvahvistuksen yhteydessä, yksi pääsisäänkäyntiin ja toinen asunnon ulko-oveen. Turvallisuussyistä näitä koodeja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, joka ei ole rekisteröitynä asuntoon.

c) Asunnon käyttö On kiellettyä käyttää asuntoa juhlatapahtumiin, isompiin kokoontumisiin tai muuhun aktiviteettiin, mikä voi aiheuttaa häiriötä talon muille asukkaille.

2. Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa.

Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse. DP APARTMENTS VAASA voi asettaa varausmaksun suorittamisen tai varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

3. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Majoitusliikkeellä voi olla tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja.

Huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 18.00 saakka. Jos asiakas saapuu huoneseen tätä myöhemmin, hänen on ilmoitettava siitä DP APARTMENTS VAASA varauksen peruuntumisen uhalla.

Jos asiakas on saapunut asunnon/huoneeseen sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hänelle on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle tästä aiheutuneista välittömistä vahingoista kuten tarpeellisista asian selvittämisestä aiheutuneista puhelin- ja matkakuluista.

4. Varaustakuu (Hotel Reservation Service)

Varauksen varmistamiseen kansainvälisten luottokorttien haltijat voivat käyttää Varaustakuuta. Sillä voidaan pitää huone varattuna klo 18.00 jälkeenkin ilman, että asiakas erikseen ilmoittaa myöhäisestä saapumisestaan.

DP APARTMENTS VAASA pyytää kortinhaltijalta seuraavat tiedot: nimen, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. DP APARTMENTS VAASA on oikeus pyytää tiedot kirjallisesti tai suullisesti.

DP APARTMENTS VAASA antaa asiakkaalle seuraavat tiedot: Asunnon nimen ja osoitteen, huoneen hinnan veroineen, varausnumeron ja peruutusehdot sekä saapumatta jäämistä koskevan yhden vuorokauden hintaa veroineen vastaavan veloituksen mahdollisuus, mikäli kortinhaltija ei saavu sovittuna ajankohtana eikä DP APARTMENTS VAASA ilmoittamia peruutusehtoja ole noudatettu. Asiakkaalla on halutessaan oikeus saada tiedot myös kirjallisesti. Asiakkaan tulee säilyttää DP APARTMENTS VAASA antama informaatio.

5. Peruutus ja saapumatta jääminen

a.) varaukset 1-3 yöksi

Asiakas voi peruuttaa varauksen ilman kustannuksia, mutta  peruuttaminen tulee tehdä viimeistään saapumista edeltävänä vuorokautena kello 18.00 mennessä.

Jos asiakas ei peruuta varaustaan tai jättää saapumatta, on DP APARTMENTS VAASA:lla oikeus periä asiakkaan luottokortilta yhden vuorokauden yöpymistä vastaava summa sisältäen arvolisäveron.

b) varaukset neljäksi yöksi tai pidemmälle ajalle

Asiakas voi peruuttaa varaukset neljäksi yöksi tai pidemmälle ajalle ilman kustannuksia, mutta peruuttaminen tulee tehdä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen saapumista kello 18.00 mennessä.

Jos asiakas ei peruuta varaustaan tai jättää saapumatta, on DP APARTMENTS VAASA:lla oikeus periä asiakkaan luottokortilta 50% majoituksen hinnasta sisältäen arvolisäveron.

DP APARTMNENTS VAASA:lla on toteennäyttämisvelvollisuus että asiakas ei ole peruuttanut varaustaan varausehtojen mukaisesti ja että asiakas on hyväksynyt veloituksen hänen luottokortiltaan kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet.

6. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa

Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää, hänen on ilmoitettava lähdöstään DP APARTMENTS VAASA viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä. Muutoin DP APARTMENTS VAASA on oikeus veloittaa häneltä korvauksena yhden vuorokauden hinta.

Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, asiakkaan on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta saada myytyä edelleen.

7. Maksut

Asiakas maksaa huoneen DP APARTMENTS VAASA saapumisen tai lähdön yhteydessä tai ennakkoon varausmaksun osuudelta.

DP APARTMENTS VAASA vähentää mahdollisen ennakkoon suoritetun varausmaksun lopullisesta huonelaskusta. Jos asiakas peruuttaa varauksensa peruutusehtojen vastaisesti, DP APARTMENTS VAASA on oikeus pitää asiakkaan suorittama varausmaksu.

Jos vastaavasti asiakas on peruuttanut huoneen peruutusehtojen mukaisesti, DP APARTMENTS VAASA on velvollinen palauttamaan asiakkaalle hänen maksamansa varausmaksun lukuun ottamatta toimistokuluja.

Jos DP APARTMENTS VAASA on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista erityisistä palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi juhlakoristelut, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin jne., asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut DP APARTMENTS VAASA:lle. DP APARTMENTS VAASA voi vähentää mainitut kulut asiakkaalle palautettavasta varausmaksusta.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestään huolimatta. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Läheisenä henkilönä pidetään avio- ja avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen. Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä DP APARTMENTS VAASA:lle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon. DP APARTMENTS VAASA on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä toimistokulut.

Jos edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiakkaan lähtö asunnosta tapahtuu ennen sovittua lähtöpäivää, voidaan asiakkaan maksettavaksi edellä kohdan 6 perusteella muutoin sovittua hintaa kohtuullistaa käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta ole saatu myytyä edelleen.

Varauksen vahvistamisen jälkeen DP APARTMENTS VAASA ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. DP APARTMENTS VAASA ei saa kuitenkaan korottaa sovittua majoituksen hintaa varauksen alkamispäivää edeltävien 21 päivän aikana. Jos korotus majoituksen hinnassa on varauksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 10 prosenttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta. Asiakkaan on ilmoitettava varauksen peruuttamisesta DP APARTMENTS VAASA:lle viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon hinnan korotuksesta.

DP APARTMENTS VAASA on oikeus tehdä kansainvälisten luottokorttien haltijoille varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus luottokortilta. Ennakkomaksuna luottokortilta voidaan veloittaa varauksen yhteydessä kohtuullinen varausmaksu.

Jos DP APARTMENTS VAASA ei ole tehnyt ennakkovarmennusta, DP APARTMENTS VAASA on oikeus asiakkaan sisään kirjautumisen yhteydessä periä kohtuullinen vakuus lisäpalveluiden (kuten minibaarin) käyttämisestä.

8. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut DP APARTMENTS VAASA järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

9. Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Asiakas voi säilyttää arvotavaroitaan huoneen säilytyslokerossa tai DP APARTMENTS VAASA voi ottaa asiakkaan pyynnöstä säilytettäväksi tämän arvotavaroita. DP APARTMENTS VAASA on oikeus periä säilytyksestä maksu.

Jos asiakkaan säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on hänen ilmoitettava siitä DP APARTMENTS VAASA:lle ennen sen säilöön jättämistä. DP APARTMENTS VAASA voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta.

Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan, jollei DP APARTMENTS VAASA ole ottanut niitä säilytettäväksi. Jollei DP APARTMENTS VAASA vastaa säilytettäväksi ottamistaan asiakkaan matkatavaroista, DP APARTMENTS VAASA tulee nimenomaisesti ilmoittaa tästä asiakkaalle.

DP APARTMENTS VAASA ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta asiakkaan omaisuudesta.

DP APARTMENTS VAASA ei vastaa autohallissa tai pysäköintialueella olevan asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. DP APARTMENTS VAASA on ilmoitettava riittävän selvästi autohallissa ja pysäköintialueellaan ettei kyseessä ole valvottu alue eikä DP APARTMENTS VAASA vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

10. Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa, jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.